Odbiory obiektów - informacje dla wykonawców i inwestorów

 

Obowiązki inwestora i organu zawiadomionego

Inwestor, na którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, na podstawie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409), jest zobowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych organy: 

 • Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
 • Państwowej Straży Pożarnej, 

o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Organy wymienione powyżej zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym. Dla powiatu puławskiego w zakresie PSP właściwym organem jest Komendant Powiatowy PSP w Lidzbarku Warmińskim, który w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, po przeprowadzeniu czynności kontrolno - rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zajmuje stanowisko w formie pisma, stwierdzając zgodność lub brak zgodności, wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją techniczno - budowlaną. Ocena poprawności projektu i jego uzgodnienia jest dokonywana w oparciu o ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej wraz z aktami wykonawczymi.

Dokumenty udostępniane przez inwestora osobie kontrolującej 

Przed przystąpieniem do czynności kontrolno-rozpoznawczych, inwestor jest zobowiązany udostępnić osobie kontrolującej:

 1. Decyzję o pozwoleniu na budowę;
 2. Projekt budowlany – uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych jeśli jest taki wymóg (uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. podlegają obiekty wymienione w § 4 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony ppoż. z dnia 16 czerwca 2003 r. - Dz. U. Nr.121, poz. 1137 ze zm.);
 3. Uzyskane odstępstwa od wymagań zawartych w obowiązujących warunkach techniczno-budowlanych;
 4. Oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniem kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi normami;
 5. Dokumentacja powykonawcza wraz z protokołami sprawdzenia – jeśli jest taki wymóg: 
   - Systemu Sygnalizacji Pożarowej, Instalacji wodociągowej ppoż.(hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych),
  - Stałych urządzeń gaśniczych,
  - Dźwiękowych systemów ostrzegawczych,Urządzeń i instalacji oddymiających służących do usuwania dymu i ciepłą, dokumentacja powinna zawierać również aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności i świadectwa dopuszczenia do stosowania dla wszystkich elementów składowych powyższych instalacji);
 6. Protokoły z pomiarów instalacji użytkowych w obiekcie: 
  - pomiary instalacji elektrycznej (dot. stanu technicznego, sprawności i pomiaru izolacji przewodów instalacji elektrycznych),
  - pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego – jeśli jest taki wymóg,
  - pomiary instalacji odgromowej (dot. stanu technicznej sprawności i pomiaru oporności uziemień),
  - pomiary ze sprawdzenia stanu technicznej sprawności i szczelności instalacji gazowej,
  - protokół, opinia kominiarska stwierdzająca prawidłowość połączeń i drożność przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),
  - pomiar wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych,
 7. Dokumenty z wykonywanych zabezpieczeń:
  - konstrukcji lub elementów drewnianych do wymaganego stopnia rozprzestrzeniania ognia lub wymaganej klasy odporności ogniowej,
  - konstrukcji stalowej do wymaganej klasy odporności ogniowej,
  - przepustów instalacyjnych w elementach oddzieleń przeciwpożarowych do wymaganego stopnia odporności ogniowej, (powyższe dokumenty powinny zawierać: licencję wykonawczą, opis technologii wykonania zabezpieczenia ogniochronnego, oświadczenie wykonawcy, aprobata techniczna i certyfikat zgodności użytego materiału); 
 8. Klasyfikacje ogniowe dla materiałów budowlanych stanowiących wystrój wnętrz i dróg ewakuacyjnych,
 9. Ocenę zagrożenia wybuchem (jeśli w obiekcie mogą wystąpić mieszaniny wybuchowe przekraczające wartości graniczne określone przepisach).
 10. Dodatkowo podczas odbioru praktycznemu sprawdzeniu podlega:działanie oświetlenia awaryjnego przez wyłączenie ppoż. wyłącznika prądu,system usuwania dymu i ciepła,Systemu Sygnalizacji Pożarowej,
 11. Podczas czynności odbiorczych sprawdzeniu podlega również:
  - wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy (prawidłowość doboru gaśnic, sposób rozmieszczenia i oznakowanie),
  - oznakowanie hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych,
  - oznakowanie ppoż. wyłączników prądu, głównego wyłącznika prądu, kurków głównych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo (w tym pomieszczeń), miejsc zbiórki do ewakuacji oraz lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych, przeciwpożarowych zbiorników wodnych,
  - rozmieszczenie instrukcji postępowania na wypadek pożaru,
  - oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz wyjść ewakuacyjnych,
  - drogi dojazdowe do obiektu (m.in. oznakowanie dróg pożarowych),
  - zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Pliki do pobrania

Zawiadomienia_o_odbiorze_obiektow.pdf

Wzór zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania

Wykaz.pdf

Wykaz dokumentów niezbędnych do przedłożenia organom PSP przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji

Do góry