Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji

      
        Zgodnie z § 17 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r., poz. 719) "właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV (tzn. budynki mieszkalne), powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu".

Ponadto w przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać - co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników, co dla obiektów oświatowych oznacza termin do końca listopada (względnie do końca grudnia dla uczelni wyższych) każdego roku.
Z kolei w przypadku obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II (obiekty użyteczności publicznej przeznaczone przede wszystkim do użytku osób o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak: szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych), zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji musi być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem miejskim Państwowej Straży Pożarnej.

Właściciel lub zarządca obiektu objętego obowiązkiem przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji jest zobowiązany powiadomić właściwego miejscowo komendanta powiatowego PSP (w tym przypadku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim) o terminie próbnej ewakuacji, nie później niż na tydzień przed jej przeprowadzeniem

Dla ułatwienia poniżej zamieszczono propozycję druku zgłoszeniowego, który można wykorzystać przesyłając do tut. Komendy informację o planowanym sprawdzeniu organizacji i warunków ewakuacji oraz propozycję protokołu dokumentującego przeprowadzane ćwiczenia. Sporządzony protokół z ćwiczeń należy przechowywać w dokumentacji wewnętrznej obiektu, m.in. na potrzeby kontroli prowadzonych przez organy zewnętrzne.

 

Pliki do pobrania:

Zgloszenie_probnej_ewakuacji.doc

Zawiadomienie z zamiarze przeprowadzenia ćwiczeń w zakresie sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji

Protokol_z_ewakuacji.doc

Wzór przykładowego protokołu z ćwiczeń w zakresie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji

Do góry